Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2013

fiuubzdziuu
18:40
3581 1935
Reposted fromursa-major ursa-major
fiuubzdziuu
18:40
3699 1ffa
Reposted fromursa-major ursa-major
fiuubzdziuu
18:40
3703 8f61
Reposted fromursa-major ursa-major
fiuubzdziuu
18:40
3716 4a46

Badass :D
Reposted frominstruMental instruMental
fiuubzdziuu
18:39
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,
a okazuje się, że czekali na siebie całe życie."
Reposted fromunforgiving unforgiving
fiuubzdziuu
18:39
3730 8df0
Reposted fromlistlessness listlessness
fiuubzdziuu
18:39
3757 26f1
Reposted fromiammoody iammoody
fiuubzdziuu
18:38
3771 543a
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
fiuubzdziuu
18:38
3786 3ac3
Reposted fromtoughNrough toughNrough
fiuubzdziuu
18:37
3839 c1de
Reposted fromdomipaek domipaek
fiuubzdziuu
18:37
Obezwładniaj mnie czułością
Paraliżuj uważnością
Proszę oswój mnie
— mela koteluk
Reposted fromlubskaczu lubskaczu
fiuubzdziuu
18:34
Reposted fromfungi fungi

July 12 2013

fiuubzdziuu
12:33
4220 0077
Reposted fromcalifornia-love california-love
fiuubzdziuu
12:30
4566 d16a
Reposted fromPocketfulOfDreams PocketfulOfDreams
fiuubzdziuu
12:29
fiuubzdziuu
12:28
4635 27d6
Reposted fromCruel Cruel
fiuubzdziuu
12:28
4700 ddd8 500
Reposted fromprotemploracja protemploracja
fiuubzdziuu
12:28
4727 9857 500
Reposted fromprotemploracja protemploracja
fiuubzdziuu
12:27
4816 01c7
Reposted fromchocoway chocoway

May 01 2013

fiuubzdziuu
18:12
6424 50b1
Reposted fromspicytomato spicytomato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl